ČAS SPOLEČNĚ SPRAVOVAT DOMOV

VRAŤME  NAPAJEDLA  LIDEM

Volební program MO ČSSD Napajedla pro komunální volby 2014

Jsme představitelé demokratické strany s dlouholetou tradicí boje za práva všech občanů. Naším cílem je řídit správu obce spravedlivě a efektivně. Chtěli bychom vám umožnit klidný život v naší obci.

ČSSD byla zastoupena v Zastupitelstvu města Napajedel po dobu dvaceti let. Vždy jsme se při správě města snažili vycházet nejen z našeho volebního programu, ale i z aktuálních životních situací a potřeb občanů.

ČSSD se bude snažit město spravovat aktivně. Je potřeba, aby aktivně řídila běžný chod života v obci, aby pro své občany zkvalitňovala všechny oblasti, ve kterých se mohou pohybovat.

Špatná informovanost obyvatel o chodu města, lhostejnost našich zastupitelů k námětům, připomínkám i peticím občanů, jsou hlavními průvodními znaky současného vývoje a změn v našem městě.

Cítíme, že současnému zastupitelstvu chybí dlouhodobá vize harmonického rozvoje města i ochota hájit zájmy svých voličů.

Naše strana je připravena pracovat pro vyvážený rozvoj města, chceme obyvatele města spojovat, nikoliv rozdělovat.

Naše cíle a závazky:

1. Bezpečnost a pořádek

 • Zintenzivnit spolupráci s Policií ČR při zajišťování bezpečnosti a ochrany občanů města,
 • prosadit nepřetržitou službu Městské policie a to i o víkendech a svátcích,
 • posílit spolupráci Městské policie v rámci preventivní činnosti zaměřené na děti, seniory a invalidní spoluobčany,
 • prosadit zavedení městského kamerového dohlížecího systému jako účinného nástroje prevence kriminality a vandalismu,
 • zasadit se o snížení počtu heren ve městě jako celku,
 • usilovat o bezpečnost chodců zřízením světelné signalizace v problémových lokalitách např. ulice Tř. T. Bati, Palackého, Masarykovo náměstí,
 • usilovat o společenské uznání a publikaci mimořádných činů,
 • z dopravního hlediska prosazovat, aby sídliště Nábřeží bylo obytnou zónou,
 • zasadit se o zřízení přechodů pro chodce v lokalitách, kde doposud zřízeny nejsou a na vybudování nových chodníků pro pohyb chodců,
 • nulová tolerance rozšiřování dalšího nepořádku okolo popelnic, v ulicích a v parcích,
 • zlepšit vybavení odpadkovými koši u cyklostezek.

2. Rozvoj města, podnikání a doprava

 • Prosadit revizi územního plánu města tak, aby se rozšířila možnost výstavby domů a bytů,
 • maximalizovat podporu individuální bytové výstavby,
 • aktivně podporovat nové rozvojové projekty stávajících podnikatelů a vytvářet příznivé podmínky pro začínající živnostníky,
 • hledat další vhodné plochy pro parkování,
 • nastartovat aktivní dopravní politiku města v oblasti dopravy,
 • dohlédnout na opravy a bezpečnost místních komunikací a to i v okrajových částech města.

3. Zdravotnictví a sociální politika

 • Podporovat rozšiřování specializovaných zdravotnických služeb (rehabilitace, ortopedie apod.). K tomuto účelu využít domy na ulici Palackého č. p. 94 a 95, které jsou nyní bezmyšlenkovitě a nekoncepčně nabízeny k prodeji,
 • maximálně podporovat mladé rodiny s dětmi, seniory a občany zdravotně znevýhodněné,
 • v rámci finančních možností města s využitím státních dotací zkvalitnit péči v zařízeních pro seniory a dlouhodobě nemocné,
 • rozvíjet a zkvalitňovat sociální služby podle aktuálních potřeb občanů,
 • podpořit renovaci venkovního areálu MŠ a vnitřního vybavení,
 • zaměřit se na pořádání vzdělávacích a zájmových akcí pro všechny věkové skupiny obyvatel.

4. Školství, kultura, tělovýchova a sport

 • Postupně zhodnocovat technický stav škol a školských objektů jejich rekonstrukcí a modernizací,
 • podporovat zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit, např. vybudováním dopravního hřiště nebo dalšími prostorami pro tyto aktivity,
 • podporovat všechny tělovýchovné a sportovní organizace poskytnutím maximální vstřícnosti při jejich činnosti,
 • nabídnout co nejužší spolupráci institucím při jejich navrhování a realizaci výstavby hřišť a pořizování sportovních pomůcek,
 • poskytnout všestrannou podporu aktivitám spolků a kulturních organizací,
 • zintenzivnit spolupráci s městem Otrokovice v oblasti sociální, kulturní, sportovní,
 • nabídnout úzkou spolupráci Římskokatolické farnosti. Příkladem spolupráce by mohla být „Bartolomějská pouť“,
 • podporovat pedagogy v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání,
 • zvýšit péči o kulturní i přírodní památky. Prioritou je záchrana historického komplexu budov Klubu kultury.

5. Informační politika a styk s veřejností

 • Maximálně zpřístupnit informace o činnosti úřadu města Napajedel pro občany, zejména na webových stránkách města,
 • prosazovat, aby maximum možných úředních záležitostí bylo možno podat systémem elektronických podání,
 • změnit zaměření periodika „Napajedelské noviny“ z propagačního magazínu vedení radnice na informační médium pro občany,
 • zpřístupnit informace o všech probíhajících výběrových řízeních a to na webových stránkách města,
 • zasadit se o vstřícné jednání zaměstnanců Městského úřadu s občany a efektivní výkon státní správy a samosprávy,
 • naslouchat občanům a reagovat na jejich názory a požadavky. „Radnice“ by měla být orgánem fungujícím ve prospěch  obyvatel města.

6. Finance a majetek městské části

 • Při realizaci vybraných investičních akcí maximálně využívat fondy EU,
 • přezkoumat a upravit daně tak, aby Napajedla neměly jedno z nejvyšších zatížení pro občany (daň z nemovitosti, apod.),
 • ukončit další neúčelné rozprodávání majetku města (budovy na ulici Palackého),
 • zvážit možnost zřízení „klikacího rozpočtu“ města na web stránkách města tak, aby každý občan měl jasný přehled v hospodaření Města a organizací městem zřizovaných,
 • finanční a personální audit Městského úřadu a organizací městem zřizovaných,
 • prosazovat transparentní výběrová řízení, otevřená všem a dostupná na webových stránkách města Napajedel.

7. Ochrana životního prostředí

 • Podpořit výstavbu nových parků a zeleně, popř. realizaci jejich rekonstrukce (na tyto účely je potřeba využít maximálně možnosti financování z EU),
 • podporovat ekologickou výchovu a ochranu přírody jak ve školách, tak mezi občany,
 • zachovat současnou možnost využívání sběrného dvora s možností bezplatného využívání občany Napajedel,
 • prosadit u všech dopravních i nedopravních staveb takové změny stavebních projektů, které by umožnily zachovat současný charakter městských částí a přírodní ráz předmětného území s důrazem na jeho kvalitu a ekologii,
 • podpořit investice do zateplování budov,
 • zasadit se o vybudování pevně stanovených míst pro umístění odpadových kontejnerů,
 • garantovat, že zásadní rozhodnutí mající vliv na kvalitu života obyvatel, budou vždy v jejich zájmu a v jejich prospěch,
 • prioritně řešit závažná porušení v oblasti životního prostředí, v případě nutnosti revidovat minulá správní a legislativní rozhodnutí Rady města.

8. Bytový fond

Z důvodu neustále se snižujícího počtu obyvatel Napajedel chceme s podporou státních dotací a zdrojů Evropské unie podpořit další bytovou výstavbu, především v podobě startovacích bytů, a tím udržet mladou generaci v Napajedlích

Děkujeme Vám za čas věnovaný našemu volebnímu programu a věříme, že společně najdeme cestu k jeho naplnění.

Napajedla-Ortsansicht-a

gajduskova-alena-web

Paeddr. Alena Gajdůšková

1. místopředsedkyně Senátu P ČR

Napajedla jsou město s dlouhou a zajímavou historií, mnoha příležitostmi rozvoje, lidmi, pro které solidarita nikdy nebyla prázdné slovo. Proto  si také občané Napajedel zaslouží jen to nejlepší. Jsem přesvědčena o tom, že současná kandidátka sociální demokracie do komunálních voleb to nejlepší pro budoucnost města nabízí a naši kandidáti v případě zvolení budou dobrými zastupiteli pracujícími ve prospěch občanů. Držím palce lídrům Denise Kalmárové a Josefu Fujcikovi, ale i všem dalším na napajedelské kandidátce!

kovarikova-milena-web

 

 

 

Mgr. Milena Kovaříková

členka Zastupitelstva ZK

předsedkyně výboru Zastupitelstva ZK

předsedkyně Okresního výkonného výboru ČSSD Zlín

Podporuji kandidáty ČSSD ve volbách do Zastupitelstva města Napajedla, protože jejich volební program je kvalitně sestaven a dotýká se všech občanů města. Kandidátní listinu tvoří slušní a pracovití lidé, kteří to s veřejnou službou pro občany myslí opravdu vážně. Proto přijďte k volbám a dejte jim svůj hlas.

seda.antonin-web

Ing. Antonín Seďa

poslanec Parlamentu České republiky

Kandidáti ČSSD pro nadcházející komunální volby v Napajedlích mají mou podporu. Vědí, co Vaše město momentálně i dlouhodobě potřebuje. Vaši důvěru nezklamou .

marksova-tominova-michaela-a

 

 

 

Mgr. Michaela Marksová-Tominová

ministryně práce a sociálních věcí České republiky

Kandidátku ČSSD v Napajedlech plně podporuji. Místní sociální demokraté nabízejí zajímavé osobnosti ze všech věkových skupin. Takto namíchaný kolektiv proto nabízí chytrý a citlivý program, který myslí v sociální oblasti jak na seniory, tak na rodiny s dětmi či školáky, stejně jako na všechny poctivě pracující obyvatele Napajedel. Jděte prosím 10. a 11. října k volbám a podpořte stranu, která nemyslí jen na sebe.

 

S pozdravy Napajedlanům

https://www.pamatky-vm.cz/Pamatky/Napajedla/historie/zamek-stara.jpg